แบบฝึกหัด เรื่องคำยืมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต

ตอนที่ ๑
คำชี้แจง
: ให้นักเรียนเขียน “บ”  หน้าข้อความที่เป็นภาษาบาลี  และ “ส” หน้าข้อความที่เป็นภาษาสันสกฤต
………. ๑. สามี                                                    ………. ๒. สวามี
………. ๓. ดัชนี                                                    ………. ๔. ฤดู
………. ๕. ดรรชนี                                                 ………. ๖. ฤษี
………. ๗. นฤคหิต                                                ………. ๘. นิคหิต
………. ๙. เขต                                                     ………. ๑๐. เกษตร
………. ๑๑. ไทยทาน                                              ………. ๑๒. เกียรติ
………. ๑๓. เขม                                                   ………. ๑๔. เกษม
………. ๑๕. เกษียร                                                ………. ๑๖. ปราณี
………. ๑๗. นารายณ์                                             ………. ๑๘. อาสาฬห
………. ๑๙. บริเวณ                                               ………. ๒๐. อริยะ
………. ๒๑. จรรยา                                                ………. ๒๒. จักรี
………. ๒๓. บุตรี                                                  ………. ๒๔. ปรีดา
………. ๒๕. ชิวหา                                                 ………. ๒๖. มัลลิกา
………. ๒๗. วัลลีย์                                                 ………. ๒๘. อัสสาสะ
………. ๒๙. อุณหภูมิ                                              ………. ๓๐. กัญญา
………. ๓๑. นรินทร์                                               ………. ๓๒. นิพพาน
………. ๓๓. อธิปไตย                                             ………. ๓๔. มโหฬาร
………. ๓๕. สิริ                                                   ………. ๓๖. องค์
………. ๓๗. อิทธิ                                                  ………. ๓๘. ฤทธิ์
………. ๓๙. อัคคี                                                 ………. ๔๐. อัคนี
………. ๔๑. อักขร                                                ………. ๔๒. อักษร
………. ๔๓. การณ์                                               ………. ๔๔. ปัจจุบัน
………. ๔๕. กัป                                                  ………. ๔๖. กัลป์
………. ๔๗. แพทย์                                                ………. ๔๘. รังสี
………. ๔๙. รัศมี                                                 ………. ๕๐. พฤกษ์
                    

 

ตอนที่ ๒
คำชี้แจง
: คำบาลีในข้อต่อไปนี้ตรงกับรูปคำสันสกฤต  จงจับคู่ให้สัมพันธ์กัน
………. ๑. หทัย                                          ก. หัสดิน
………. ๒. มน                                            ข. ขัย
………. ๓. หัตถี                                          ค. อัตถ์
………. ๔. ดาวดึงส์                                      ง. ทิฐิ
………. ๕. สาลิกา                                        ฉ. ปัทมา
………. ๖. กษัย                                          ช. หฤทัย
………. ๗. สิเน่หา                                        ซ. ศรี
………. ๘. อัตตา                                         ฌ. มัชฌิม
………. ๙. มัธยม                                         ญ. มนัส
………. ๑๐. อรรถ                                        ฎ. พิสดาร
………. ๑๑. วิตถาร                                      ฏ. สาริกา
………. ๑๒. กัณหา                                      ฐ. รตน
………. ๑๓. สุริยะ                                      ฑ. ไตรตรึงส์
………. ๑๔. รัตนะ                                      ฒ. จรรยา
………. ๑๕. ปทุม                                        ณ. อาตมา
………. ๑๖. จริยา                                       ด. สูรย์
………. ๑๗. ทฤษฎี                                      ต. พฤกษ์
………. ๑๘. ฤทธิ์                                         ถ. เมาลี
………. ๑๙. รุกข์                                         ท. เสน่ห์
………. ๒๐. โอรส                                        ธ. อิทธิฤทธิ์
น. คุรุ
บ. กฤษณา
ป. เอารส

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s