แบบฝึกหัด เรื่องภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต

ตอนที่ ๑
คำชี้แจง
: ให้นักเรียนเขียน “บ”  หน้าข้อความที่เป็นภาษาบาลี  และ “ส” หน้าข้อความที่เป็นภาษาสันสกฤต
………. ๑. อาสา                                                   ………. ๒. ปัญญา
………. ๓. ปัญหา                                                 ………. ๔. วัตถุ
………. ๕. สูญ                                                     ………. ๖. ปรัชญา
………. ๗. ปริศนา                                                 ………. ๘. วัสดุ
………. ๙. ศูนย์                                                    ………. ๑๐. ราษฎร
………. ๑๑. สามัญ                                                ………. ๑๒. พิศวาส
………. ๑๓. อัจฉริยะ                                              ………. ๑๔. อิสริยะ
………. ๑๕. กีฬา                                                  ………. ๑๖. อัฐิ
………. ๑๗. เจดีย์                                                 ………. ๑๘. อรรณพ
………. ๑๙. กุศล                                                  ………. ๒๐. กรรณ
………. ๒๑. ครุฑ                                                 ………. ๒๒. โกรธ
………. ๒๓. อากาศ                                               ………. ๒๔. วิสาสะ
………. ๒๕. สามานย์                                              ………. ๒๖. รัฐ
………. ๒๗. กิริยา                                                 ………. ๒๘. ทิฐิ
………. ๒๙. บุรุษ                                                 ………. ๓๐. ลิทธิ
………. ๓๑. กิตติ                                                  ………. ๓๒. พฤฒิ
………. ๓๓. พิสดาร                                              ………. ๓๔. วิตถาร
………. ๓๕. ทฤษฎี                                               ………. ๓๖. กริยา
………. ๓๗. อุตสาหะ                                             ………. ๓๘. อุทยาน
………. ๓๙. รัฐ                                                   ………. ๔๐. ทรัพย์
………. ๔๑. มโน                                                  ………. ๔๒. หฤทัย
………. ๔๓. หทัย                                                ………. ๔๔. กรรม
………. ๔๕. อมต                                                 ………. ๔๖. อมฤต
………. ๔๗. มนัส                                                 ………. ๔๘. รหัส
………. ๔๙. วุฒิ                                                  ………. ๕๐. อุตุ

ตอนที่ ๒
คำชี้แจง
: คำบาลีในข้อต่อไปนี้ตรงกับรูปคำสันสกฤต  จงจับคู่ให้สัมพันธ์กัน

………. ๑. วุฒิ                                            ก. ภรรยา
………. ๒. อักขร                                         ข. สามานย์
………. ๓. เขม                                           ค. พฤติ
………. ๔. อัคคี                                          ง. ศานติ
………. ๕. ภริยา                                         ฉ. สัตย์
………. ๖. อุตุ                                            ช. พิสดาร
………. ๗. อิสี                                            ซ. บุษบา
………. ๘. วสา                                           ฌ. ปรัชญา
………. ๙. ลักขณ์                                        ญ. ราษฎร
………. ๑๐. หทัย                                        ฎ. วิทยา
………. ๑๑. วิตถาร                                      ฏ. อักษร
………. ๑๒. ปัญญา                                      ฐ. ศูนย์
………. ๑๓. สามัญ                                       ฑ. อัคนี
………. ๑๔. สันติ                                        ฒ. สวัสดี
………. ๑๕. สัจ                                          ณ. ศรัทธา
………. ๑๖. มัจฉา                                       ด. หฤทัย
………. ๑๗. บุปผา                                      ต. ฤดู
………. ๑๘. รัฐ                                           ถ. ฤษี
………. ๑๙. สิริ                                          ท. ลักษณ์
………. ๒๐. อัจฉรา                                      ธ. มัสยา
น. ศรี
บ. อัปสร
ป. พรรษา
ผ. ไอศวรรย์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s